logo header arhiv

Историјат и делатност

Историјат и делатност

Архив и архивска грађа

Историјски архив Бела Црква (у даљем тексту: Архив) је установа из области културе од општег значаја, која врши заштиту, сређивање и обраду архивске грађе и њено презентовање.

Архив обавља и друге послове, који се односе на стручно одржавање и сређивање архивске грађе регистратура правних лица, архивистичка истраживања по поднетим захтевима правних и физичких лица као и услуге фотокопирања, скенирања и дигитализације архивске грађе којом располаже.

Рад Архива је доступан јавности у складу са Законом и другим прописима.

Архив је основан на основу Одлуке Повереништва за просвету Главног извршног одбора Народне скупштине АПВ, бр. 1680. од 02.11.1946. године  и бр. 11059. од 16.07.1947. године, а као самостална установа, са седиштем у Белој Цркви, на основу одлуке Народног одбора Среза Вршац, бр. 3695, од 12.07.1956. године, а отпочео са радом, као Државно историјски архив дана 26.11.1956. године.

1966. године променио је назив у Историјски архив у Белој Цркви, а ова промена је регистрована код Окружног суда у Панчеву, решењем бр. 411.    Архив је постао међуопштинска установа 31.03.1967. године, а права оснивача општинa Бела Црква, Вршац и Пландиште регулисани су Уговором бр. 01-4427/1-67, од 29.06.1967. године, као и актима оснивача о оснивању установе.

Оснивачи Архива су општине (а данас град) Вршац, Пландиште  и Бела Црква.  Покрајинска влада, преко својих надлежних органа,  врши именовање

Управног одбора, Надзорног одбора и директора Архива,

Пун назив установе је Историјски архив ''Бела Црква''. Седиште Архива је у Белој Цркви, улица Првог октобра број 40. Архив има својство правног лица.

Архив је уписан у судски регистар код Трговинског суда у Панчеву у регистрационом улошку бр. 1-199,  Фи. 984/95. У правном промету Архив иступа у своје име и за свој рачун.

У надлежности Историјског архива Бела Црква  налази се архивска грађа и регистратурски материјал органа друштвено-политичких заједница, радних и других организација и приватних лица, који су деловали и делују на подручју за које је Архив територијално надлежан - подручје општине Бела Црква, града Вршца и општин Пландиште. У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки. Временски распон грађе је од 1764. до 2011. године. Од тог броја, укупно 495 фондова су регистратурски сређени (у укупној количини од 2255 метра дужних). За ове фондове су сачињена научно-информативна средства у виду сумарног инвентара. Архивска грађа коју чувамо, писана је на српском, мађарском и немачком језику.

За странке

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Рад са истраживачима и страним држављанима

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Регистратуре

Стручни надзор и заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање грађе

Фондови и збирке

У депоима Архива чува се 3903 метара архивске грађе, у оквиру 657 фондова и збирки, исана је на српском, мађарском и немачком језику.