Историјски архив Бела Црква

Контакт

Историјски архив Бела Црква

1. октобра 40
Војводина, Србија

Тел: (381) 013 851 283

Служба за сређивање, обраду и заштиту архивске грађе:

- за странке и истраживаче
arhivskadelatnost@arhivbelacrkva.rs
marko.lazarevic@arhivbelacrkva.rs
dijana.andjelic@arhivbelacrkva.rs
gordana.milovanovic@arhivbelacrkva.rs

- за регистратуре  (ствараоце и имаоце архивске грађе)
registrature@arhivbelacrkva.rs

Служба општих послова (рачуноводство):

racunovodstvo@arhivbelacrkva.rs

Лица задужено за заштиту података о личности

Марко Лазаревић

marko.lazarevic@arhivbelacrkva.rs
Телефон: 013851283

Информације:

iarhivbc@arhivbelacrkva.rs

Директор:

direktor@arhivbelacrkva.rs

Подаци за идентификацију

Историјски архив Бела Црква

ул. 1. октобра 40, 26340 Бела Црква
телефон: +38113851283
ПИБ: 100864536
Матични број: 08057192
ЈББК: 08407
Жиро рачун: 840-121668-38

Служба за информације Историјског архива Бела Црква, пружање помоћи, пријем молби, издавање уверења, потврда, оверених преписа или копија

Стављање на располагање архивске грађе, пружање стручне помоћи истраживачима, коришћење стручне библиотеке, израда копија

Стручни надзор и превентивна заштита архивске грађе, одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, преузимање архивске грађе

  • Архивска грађа
  • Топографски регистри
  • Категорисани фондови